Information om regler, hänsyn och tillsyn

Tillsyn

Fiskeförbud råder:

 • Bolsbäcken – Uppväxtlokal för Siljansöringen
 • Rädån – Fiskeförbud 300 meter utanför Rädåns mynning upp till gräns mot Mora/Våmhus FVOF.
 • Enån Nedströms slättbergsbadet. Uppväxtlokal för Siljansöringen
 • Granån inkl. En radie av 300 meter från åns utlopp i Skattungen
 • Källbäcken (Hällsjön)
 • Källsjöbäcken
 • Unnån Uppströms Unntorpsbron fiske ej tillåtet
 • Tenningån Från Källsjövägen ned t.o.m. Stordammens rådande dämningsnivå
 • Orsasjön – Fredad zon – de vegetationsrika områdena utanför Lindängets fågelskyddsområdet och vidare norr- ut
  mot Prästholmen
 • Oreälven, nedströms resterna av Stackmoradammen och ned till järnvägsbron, är det ej tillåtet beträda höger (sett
  i vattnets färdriktning) strand (på land).
 • Fiske med sax liksom alla former av ståndkroksfiske, dvs. alla obevakade krokfisken är förbjudna inom
  fiskevårdsområdet, Fisk för avsalu är förbjudet (undantaget från detta är betesfisk).
 • Nätfiske i samtliga vattendrag är förbjudet (gäller även selområden)
 • Fiske i vattendrag tillåtet utom i avlysning vid kraftverk och dammar samt de fridlysta vattendragen.
 • Förbud mot utterfiske i rinnande vatten.
 • Harrfiskeförbud under tiden 1/4 – 31/5. Öringfiske i alla vattendrag förbjudet under tiden 1/9 – 31/12.
 • Att som privatperson flytta levande fisk mellan olika vatten är enligt lag strängt förbjudet.
 • Fiskeförbud Oreälven från 2021-01-01 nedströms Unnåbron , Oreälven från järnvägsbron nedanför.
 • Laggars fisk och hela Kraftverksdammen ovan Unnåns kraftverk nedströms till dammen vid. Bornbadet och hela vägen ner till nya bron vid Sandhed och hela torrfåran ner till bron vid Sandhed. Undantag för Boggviken tillåtet fiske från Sandhedsbron upp hela Boggviken 1/12-30/6.Gäller från 2021-01-01.
 • Kraftverket Skattungbyn och uppströms dammen 300m.Gäller från 2021-01-01. Fiskeförbud permanent 300 m nedströms.

Delägare och ortsbor

Nätfiske tillåtet i Orsasjön, Skattungsjön, Draggen, Ämåsjön samt Vässinjärvi. Max 6 st. nät av standardlängd är tillåtet. För Delägare och ortsbor är mjärde, ryssja och lakstrut tillåtna fångstredskap, där reglerna inte säger annat.
Redskapen begränsas till max 6 st. De fasta redskapen, inklusive nät, skall vara tydligt utmärkta med godkända
flaggor eller med väl synliga flöten på vilka det tydligt skall framgå namn, adress och telefon.

Fiske med fasta redskap från is undantaget mörtstugor ej tillåtet inom Orsa FVOF.

Angeldon

Tillåtet för samtliga kategorier fiskare. Mängden angeldon/isfiskespön är begränsade till 12 st

Kräftfiske

Separat kräftfiskekort säljes på ifiske.se
Tillåtet från 2:a fredagen i Augusti till 4:e söndagen i September. minimått från pannspets till stjärtspets 10 cm Max
6 burar per fiskekort. Burarna ska vara märkta med namn och telefonnr.

Trolling

För hela Orsasjön samt Siljan gäller Siljansbygdens fiskevårdsförbunds trollingkort som finns att köpa på ifiske.se.
För hela Skattungen gäller separat trollingkort som finns att köpa på ifiske.se.

Ungdom

Under 18 år behöver ej fiskekort (men regelverket skall givetvis efterlevas)

Förtydligande

Fiske med agnad krok innefattar alla former av agn såsom betesfisk, mask och maggot inklusive moderna ”doftprodukter”. När fiske endast få ske med handredskap skall användningen begränsas till max ett redskap per kort och person. Undantaget Orsasjön där 1993 års fiskelag definition av handredskap gäller för delägare och ortsbor –”Med handredskap avses spö, pilk och liknande rörligt redskap som är utrustat med lina och högst tio krokar.”

Våra regler finns i sin helhet att ladda ner som PDF här

Hänsyn

Att som privatperson flytta levande fisk mellan olika vatten är enligt lag strängt förbjudet.

Vid fiske med betesfisk, där detta är tillåtet, undvik att använda fisk från annat vattensystem för att undvika spridning av icke önskvärda arter och sjukdomar.
Respektera skyltningen inom fiskevårdsområdet. Sopor och skräp skall medtagas hem efter avslutat fiske.

Drilla inte fisk som skall returneras för länge för att undvika mjölksyrabildning.
När fisk som inte håller måttet har fångats, ta då inte upp fisken ur vattnet utan avlägsna fisken varsamt i vattnet. Låt fisken få friskt vatten över gälarna (håll den mot strömmen eller rör den försiktigt fram och tillbaka). Merparten av fiskevårdsområdets öring- och harrbestånd är naturreproducerande vilket är något som vi är stolta över. Detta medför också att de är mycket värdefulla, men dessvärre är många av bestånden känsliga så överbeskatta inte dessa – följ utfärdat regelverk. Undvik omfattande maskmete i mindre vattendrag där detta fiske är tillåtet Bäckröding är fredlös och får fångas i obegränsat antal. Abborr- gäddfiske uppmuntras.

Rekommendationer:

Returnera omärkt (d.v.s. ”vild”) öring den är fredad (öring med fettfena är fridlyst och återutsätts. Märkt öring får tas upp oavsett storlek. Max en fenklippt öring med minimått 50 cm får tas upp per dygn och fiskekort. Gäller även trollingkort för Siljan,Orsasjön,insjön,ner till Gråda.