Logga in!
Glömt ditt lösenord?
Köp Fiskekort

Tillsyn

.Information och bestämmelser

Bestämmelser för fiskets bedrivande att ladda ner här>>

Fridlysta vattendrag och vattenområden inom fiskevårdsområdet är: Granån inkl. en radie av 300 m från åns utlopp i Skattungen, Unnån uppströms Unntorpsbron, Tenningån från Källsjövägen ned t.o.m. Stordammens rådande dämningsnivå, Källsjöbäcken, Källbäcken (vid Hällsjön), Enån nedströms Slättbergsbadet till Inlandsbanan samt Bolsbäcken. Orsasjön – de grunda vegetationsrika områdena utanför Lindängets fågelskyddsområde och innanför Jannisaholmen och vidare norrut mot Präsholmen.


För delägare och ortsbor är nätfiske tillåtet i Orsasjön, Skattungsjön, Draggen, Ämåsjön samt Vässinjärvi. Antal nät skall begränsas till max 6 st. av standardlängd. För delägare och ortsbor är mjärde, ryssja och lakstrut tillåtet där reglerna inte säger annat. Redskapen skall begränsas till max 6 st. De fasta redskapen, inklusive nät, skall vara tydligt utmärkta med godkända flaggor eller med väl synliga flöten på vilka det tydligt skall framgå namn, adress samt telefon.

Fiske med sax liksom alla former av ståndkroksfiske, dvs. alla obevakade krokfisken är förbjudna inom Orsa fvof. Angeldon är tillåtet för samtliga kategorier fiskare. Mängden angeldon måste dock begränsas till 12 st. Fiskekortet skall medföras vid fiske och på anfordran uppvisas för behörig tillsynsman.

Fisket får endast bedrivas som sport- eller husbehovsfiske. Fångst för avsalu är förbjudet (undantaget från detta är betesfisk)..

Ungdom under 18 år behöver ej fiskekort (men regelverket skall givetvis efterlevas). 

Överträdelse av bestämmelserna kan medföra att  en kontrollavgift (2000SEK) tas ut.