Logga in!
Glömt ditt lösenord?
Köp Fiskekort

Hänsyn

Vid fiske med betesfisk, där detta är tillåtet, undvik att använda fisk från annat vattensystem för att undvika spridning av icke önskvärda arter och sjukdomar. 

Läs mer...

Put and Take-fiske i Lintjärn

Endast dagkort från tiden ni löser fram till kl 2400

Fiskekort löses via ifiske (se skylt).
Fiske endast tillåtet från land och med spö.
Endast ett spö per fiskekort är tillåtet.

Pris 100 kr/kort för max 3 ädelfiskar. Annan fisk räknas ej.
Flera kort får lösas. Barn under 10 år fiskar rillsammans med målsman på målsmans kvot. Fiskekortet är personligt och kan inte överlåtas. Kontroller kommer att ske av tillsynsmän och fiskekort skall kunna uppvisas i telefon, eller utskrift samt legitimation. Den fiskande skall själv förvissa sig om att uppställda regler följs. Överträdelse av regler kan medföra att kontrollavgift kommer att en kontrollavgift (2.000sek) tas ut.

 


Tillsyn

Fiskeförbud råder:

 • Bolsbäcken – Uppväxtlokal för Siljansöringen
 • Rädån – Fiskeförbud 300 meter utanför Rädåns mynning upp till gräns mot Mora/Våmhus FVOF.
 • Enån Nedströms slättbergsbadet. Uppväxtlokal för Siljansöringen
 • Granån inkl. En radie av 300 meter från åns utlopp i Skattungen
 • Källbäcken (Hällsjön)
 • Källsjöbäcken
 • Unnån Uppströms Unntorpsbron fiske ej tillåtet
 • Tenningån Från Källsjövägen ned t.o.m. Stordammens rådande dämningsnivå
 • Orsasjön - Fredad zon – de vegetationsrika områdena utanför Lindängets fågelskyddsområdet och vidare norr- ut
  mot Prästholmen
 • Oreälven, nedströms resterna av Stackmoradammen och ned till järnvägsbron, är det ej tillåtet beträda höger (sett
  i vattnets färdriktning) strand (på land).
 • Fiske med sax liksom alla former av ståndkroksfiske, dvs. alla obevakade krokfisken är förbjudna inom
  fiskevårdsområdet, Fisk för avsalu är förbjudet (undantaget från detta är betesfisk).
 • Nätfiske i samtliga vattendrag är förbjudet (gäller även selområden)
 • Fiske i vattendrag tillåtet utom i avlysning vid kraftverk och dammar samt de fridlysta vattendragen.
 • Förbud mot utterfiske i rinnande vatten.
 • Harrfiskeförbud under tiden 1/4 - 31/5. Öringfiske i alla vattendrag förbjudet under tiden 1/9 - 31/12.
 • Att som privatperson flytta levande fisk mellan olika vatten är enligt lag strängt förbjudet.

Överträdelse av bestämmelserna kan medföra att en kontrollavgift (2000SEK) tas ut.

Läs mer...